آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

C-Reactive Protein
ممکن است به صورت دومرحله ای به فاصله 14 روز باشد
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر