آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

C.S.F.Culture & Sensitivity
آنالیز مایع مغزی نخاعی
میکروب شناسی