آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

C1 inhibitor
ایمنی شناسی
ناشتایی توصیه می شود اما ضروری نیست
لیپمیک شدید نمونه
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
رادیوایمونو دیفیوژن - ELISA