آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

C1q
بلافاصله بعد از نمونه گیری روی یخ مرطوب قرار گیرد
ترجیحا ناشتا باشد
لیپمیک شدید نمونه
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر