آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

C_Peptide
connecting peptide Insulin
serum & plasma
ایمنی شناسی
نیاز به ناشتایی دارد و از مصرف داروهای پایین اورنده ی قند خون ۲۴ ساعت اجتناب کند
همولیز شدید نمونه