آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CA-125
serum به شدت همولیز شده
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر