آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Ca/Cr U.Ran
urine random
بیوشیمی
بعد از چهار ساعت از اتمام‌جمع اوری باید در یخچال باشد
نمونه ی الوده
نیاز به نگهدارنده نمی باشد