آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CA27-29
serum or plasma
ایمنی شناسی
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر