آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Calcitonin
serum & plasma Heparin
آنالیز هورمون
serum یا پلاسما سریعا توسط سانتریفیوژ یخچال دار جدا شود
بیمار باید یک شب ناشتا باشد
نمونه های به شدت همولیز شده
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر