آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Calcium, Urine
کلسیم ادرار، Total Calcium ,urine, Ca/24hr or Ca/Random
رعایت رژیم غذایی ۸۰۰میلی‌گرم کلسیم در روز قبل ازمایش ضروری است
4 هفته در فریزر