آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Calcium
کلسیم خون ،کلسیم توتال serum ،serum ،Caخون
آنالیز هورمون
سریعا سانتریفیوژ و نگهداری در یخچال
نیاز به یک شب تا صبح ناشتایی دارد
نمونه های به شدت همولیز شده
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر