آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Calprotectin In stool
Calprotec(stool
کالپروتکتین
۵ تا ۱۰گرم
ایمونوشیمی
باید تاریخ و ساعت دقیق نمونه گیری ثبت شود
نمونه ی هموژن شده
8 روز در دمای 20-