آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Carbohydrate Antigen 242
آنالیز هورمون
کمتر از دو ساعت serum را جدا کرده
همولیز شدید نمونه
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر