آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CD Enumeration
حداقل 1 ml
بیوشیمی
کل نمونه ی دریافتی به آزمایشگاه ارجاع ارسال شود
همولیز و فیریز‌و‌ لخته و ضد انعقاد نا مناسب
دو روز در دمای محیط