آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CD19
خون‌کامل EDTA
حداقل 1 ml
خون شناسی
همولیز و فیریز‌و‌ لخته و ضد انعقاد نا مناسب
دو‌روز در دمای محیط