آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CEA
همولیز ایکتر ایپمیک
هفت روز در دمای محیط نگهداری طولانی در فریزر