آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CENP B
باافاصله پس از نمونه گیری در یخچال قرار گیرد
ایمونوبلاتینگ