آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Ceruloplasmin
قرارا دادن نمپنه ی گرفته شده روی یخ
نمونه گیری از خون وریدی صورت گیرد
همولیز ایپمیک‌ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
ایمونوتوربیدومتریک