آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Chlamydia Pneumoniaei
Secretions Ovogenital، woond &urine
مولکولی