آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Chlamydia T. Ab (IgG)
آنتی بادی ضد کلامیدیا
Serum or plasma
ایمنی شناسی
سرم های همولیز و ایپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر