آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Chlamydia T. Ab (IgM)
آنتی بادی ضد کلامیدیا
Serum or plasma
ایمنی شناسی
سرم های همولیز و لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر