آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Chlamydia Trachomatis
Secretions Ovogenital، woond &urine
مولکولی