آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cholinesterase
همولیز شدید نمونه
نگهداری در دمای -۲۰