آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Citrate (Urine-24hrs )
سیترات ادرار 24 ساعته - سیترات ادرار رندوم