آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Clostridium difficile
3ml جامد
ایمنی شناسی
ذوب و فیریز مکرر نمونه
نگهداری در دمای _20