آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Clostridium Diifficle toxin A&B
۵۰میکرولیتر
ایمنی شناسی
ذوب و فیریز مکرر نمونه
نگهداری در دمای _20