آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CMV Antibody (IgG)
ایمنی شناسی
همولیز ایکتریک لیپمیک
دو هفته در فریزر