آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

CMV Antibody (IgM)
همولیز ایکتریک لیپمیک
دو هفته در فریزر