آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cocaine (COC)
آنالیز ادرار
نوار ادراری