آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cold Agglutination Test
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر