آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Complement Component C1q
هفت روز‌در یخچال
همولیز ایکتر لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر
توربیدومتری