آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Complete blood cell count
Elliptocyte, Schistocyte, Pro Lymphocyte, Dohle body
خون شناسی
حداکثر یه مدت ۲۴ ساعت بعد قابل اندازه گیری است
وجود لخته در خون
نیاز به نگهداری نمی باشد
فلوسایتومتری