آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

coombs test
ایمنی شناسی
دو روز‌در دمای یخچال
همولیز لخته فیریز
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر