آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

coombs wright
ایمنی شناسی
شش روز در دمای یخچال
همولیز یخ زده یا اخته
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر