آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Covid-19 PCR
Respiratory swab ، plasma
مولکولی
نمونه بدون سواب
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر