آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Covid-19 Spike IgG
plasma or serum
سرولوژی
دوهفته پس از شروع علایم اولیه
همولیز ایکتریک لیپمیک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر