آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Creatine Disorders Panel(Serum + urine)
serum - urine
بیوشیمی-ادرار
Tandem mass spectrometry