آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Creatine Kinase
کراتین فسفو کیناز توتال serum ، ck،cpk