آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Creatinine clearance
تصفیه کراتینین، Serum & Timed Urine
serum 1ml، ادرار 5ml
بیوشیمی
بیمار هیدراسیون خوبی داشته باشد
همولیز شدید serum، لیپمی خفیف و شدید serum