آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cross-match (Flow cytometry)
whole blood EDTA doner & serum Receiver
پیوند
فلوسایتومتری