آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cryoglobulin, Qualitative; Serum
نمونه همولیز، لیپمیک یا ایکتریک
2تا8 درجه سانتیگراد
پرسی پتیاسیون