آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cyst Drain Culture &Sensitiv
مایع کیست
میکروبیولوژی