آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cystine 24 hrs
3ml urine 24 h
متابولیک
Tandem mass spectrometry