آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cystine (Random Urine)
Tandem mass spectrometry