آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cystine (Serum)
Tandem mass spectrometry