آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cystine (WBC)
500 µl buffy coat
متابولیک
Tandem mass spectrometry