آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Cystinuria Panel
3ml urine random
متابولیک
Tandem mass spectrometry