آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

D-Dimer
plasma Citrate , serum , CSF
هماتولوژی
نمونه همولیز، لیپمیک یا ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر