آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

Dehydroepiandrosterone Sulfate
serum & plasma
هورمون شناسی
خانم ها دردوران قائدگی نباشند
نمونه همولیز، لیپمیک یا ایکتریک
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر