آزمایشگاه تشخیص طبی بصیر

dexamethasone suppression
تست سرکوب دگزامتازون
هورمون شناسی
خون گیری در ساعت 8صبح برای مقدار پایه کورتیزول، تجویز 2 میلی گرم دگزامتازون ساعت 11 شب،خون گیری صبح روز بعد 8صبح
درمان مداوم با گلوکوکورتیکوئید،درمان با مهارکننده ی هورمونی تحمک گذاری
یک هفته در یخچال 2- 7 درجه/ 30 روز در فریزر